Том 10. Выпуск 2.

Раздел 1. Теоретические аспекты геополитики и экогеодинамики

Багров Н. В., Черванёв И. Г.
Географическое образование в эпоху перемен

Олійник Я. Б., Трусій О. М.
Науковий потенціал України: регіональний аспект формування і використання

Чужиков В. И.
Локализм vs регионализм: как должна меняться экономическая география в современных условиях

Бакланов П. Я.
Географические и геополитические факторы в региональном развитии

Адаменко О. М.
Техно+логия экологических исследований

Гукалова І. В.
Україна на Європейській карті складових людського розвитку

Дудник І. М.
Геодемографічні чинники територіальної організації послуг

Дудник И. Н., Литовченко И. В.
Общественно-географические аспекты геоэкологического районирования

Дудник І. М., Логвин М. М.
Демогеографічні проблеми в контексті суспільних негараздів

Красовская Т. М.
Эстетические функции ландшафтов: методические приемы оценок и сохранения

Пиковский Ю. И., Исмаилов Н. М., Дорохова М. Ф.
Нефтегазовая геоэкология – наука ХХI века

Яковенко И. М.
Географические тенденции развития международного туризма

Яценко Б. П.
Особливості територіально-політичних систем національного і транснаціонального рівня (до проблем концепції географічних місць)

Адамович З. М.
Вплив основних соціально-економічних показників на розвиток сфери послуг: історичний огляд

Антипова О. С.
Методические подходы к геоэкологической оценке среды жизнедеятельности населения

Бричук М. С.
Конструктивно-географічні основи екологізації територіального управління у місті

Воробьева И. Б.
Подходы и методы при геоэкологической оценки территорий

Глібова Ю. В.
Методика суспільно-географічного оцінювання сформованості туристичних дестинацій

Гольдин Е. Б.
Биологическая защита растений в свете проблем XXI века

Грицевич В. С., Майданська І. Т.
Геопросторові поєднання столиць держав світу

Гусев А. П., Шпилевская Н. С.
Динамика структуры ландшафтного покрова и современное состояние лесных экосистем

Корома Н. С.
Становлення об’єктно-предметної сутності політичної географії та геополітики

Лук’янчук О. М.
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як фактор розвитку території

Лысенко А. В.
Математическое моделирование как метод исследования феномена автономизма в политической географии

Мазурець Р. Р.
Рекреаційні ресурси регіону як один з основних чинників формування й розвитку територіально-рекреаційного комплексу прикордонної адміністративної області та їх класифікація

Мамчур О. І., Сідорова С. В.
Новітні економічні типології країн світу

Maslon K.
The Process of Self-Identity Creation as an Aspect of Geopolitical Connection Between Nations

Маца К. А.
Географическая культура как составляющая национальной культуры

Медвідь Л. І.
Транспортна інфраструктура як важливий чинник розвитку туристичної галузі регіону

Мирош М. В.
Поняття, структура і типізація політичної активності в системі суспільно- географічних знань

Олішевська Ю. А.
Історія геоекологічних досліджень

Пакина А. А.
Эколого-экономические результаты природопользования: географическая интерпретация

Пивень А. И.
Общественные территориальные системы локального уровня: подходы к выделению

Пласкальний В. В.
Огляд теоретико-прикладних основ оцінювання стійкості геосистем для визначення їхньої стану в умовах антропогенного тиску

Плахотнік М. В.
Взаємозв’язки між тероризмом та організованою злочинністю у сучасних умовах

Popiel M.
Geography of Disability as a Challenge of XXI Century

Прасул Ю. І.
Територіальна організація приміської рекреації: регіональний аспект

Приходько М. М.
Конструктивно-географічні засади планування території агрогеосистем у Карпатському регіоні

Прыгунова И. Л., Пышкин В. Б., Калиниченко А. В.
Рациональное природопользование в процессе развития приморских территориальных рекреационных систем

Саргсян Т. А.
О некоторых методах географических исследований сферы обслуживания.

Safonov A. I., Safonova Y. S.
Approbation of Botanical Expertise Method in Ecological Monitoring

Свірчевська Ю. А.
Сутність енергетичної безпеки країни та чинники, що на неї впливають

Смирнов В. О., Гунькина И. Ю.
Социальные катастрофы, как элемент экологического риска

Симочко Г. В.
Методологічні основи формування господарського потенціалу регіону

Смик О. С.
Вплив соціально-економічних умов на стан здоров’я населення

Соколова Н. В.
Изучение изменений геоэкологических условий в системе непрерывных потоков вещества разного ранга

Страчкова Н. В.
Форми міжрегіональної інтеграції Приморського регіону в умовах глобалізації

Тамбовцев Г. В., Лавринчук В. Г.
Эколого-экономическая проблема как объект экономико-географического исследования

Удод Л. В.
Проблеми зонування національних парків

Хільчевська І. Г.
Інформаційна глобалізація: сучасні тенденції та перспективи

Чернова Г. В.
Суспільно-географічні аспекти розвитку фармацевтичної промисловості світу

Швец А. Б., Чудинова Л. С.
Географический подход к изучению медико-географической системы региона

Ярьоменко С. Г.
Балто-Чорноморський простір як геополітична стикова зона: теоретичні аспекти

Раздел 2. Прикладные вопросы геополитики и экогеодинамики (региональный аспект)

Балабанов Г. В., Сайчук В. С.
Тенденції розвитку туризмознавства в Україні

Баранов А. В.
Политико-географическое положение Краснодарского края в системе внутренней геополитики России: основные факторы

Баранов П. Н., Шевченко С. В., Проскуряков О. А., Матюшкина О. П.
География самоцветов и коллекционных камней Крыма

Барановський М. О., Барановська О. В.
Екологічні та медико-демографічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: динаміка, просторові відмінності, сучасні тенденції (на прикладі регіонів Українського Полісся)

Барановський М. О., Рябоконь О. В.
Особливості динаміки мережі освітніх закладів депресивного регіону (на прикладі Чернігівської області)

Бартосєвич Б., Щеглюк С.
Особливості метрополізації в Польщі та Україні (на прикладі Лодзі та Львова)

Замотаев И. В., Кайданова О. В., Кудерина Т. М., Курбатова А. Н.,Суслова С. Б, Шилькрот Г. С.
Динамика загрязнения тяжелыми металлами городских ландшафтов Курской области

Зеленская Л. И.
Интеллектуальные инвестиции для развития рекреационной географи в старопромышленных регионах Украины

Иманкулов Б. И., Кендирбаева Дж. Ж.
К методике оценки геоэкологического состояния гидрографической и долинной сети в промышленных зонах Кыргызстана

Kalbarczyk E., Kalbarczyk R.
Transformations in Renewable power Generation in Wielkopolska Province, Poland, at the Beginning of the 21ST Century

Кілінська К. И., Скутар Т. Д., Плаксивий Д. В.
Екологічний туризм на території Чернівецької області: сучасний стан та перспективи функціонування

Красовский К. К., Никитюк Д. В.
Зонирование территории региона по типу диффузии инноваций більшого города (на примере г. Бреста, республика Беларусь)

Некос А. Н., Бодак І. В.
Еколого-геохімічні аспекти формування забруднення рослинної продукції в різних ландшафтних умовах

Олійник В. С., Бєлова Н. В.
Еродованість земель в агроландшафтах Передкарпаття

Плохих Р. В.
Анализ эффективности и конкурентоспособности территориальных рекреационных систем Казахстана

Смирнов І. Г.
Військова логістика як туристичний ресурс: політико-географічний та рекреаційно-географічний аспекти (на прикладі пам’яток першої світової війни)

Усманов Р. Х.
Геополитические вызовы и проблемы этнополитической стабильности южных регионов России и Прикаспия в эпоху глобализации

Аніпко Н. П.
Руїни середньовічних замків і фортець України та їх рекреаційно-туристичне використання (на прикладі Карпато-Подільського регіону)

Анфимова Г. В., Гриценко В. П., Деревская Е. И., Пилипчук Е. Н., Руденко К. В., Шевчук Е. М.
О необходимости охраны стратотипа границы юра – мел в Крыму

Анфимова Г. В., Деревская Е. И.
Комплексный подход к проблеме сохранения стратотипов и типових разрезов мезозоя горного Крыма

Атаман Л. В.
Найвідоміші духовні (сакральні) об’єкти у розрізі сакральних просторів Вінницької області

Барабошкина Т. А.
Природно-ресурсный потенциал Юго-Западного Крыма

Барцев О. Б., Гарькуша Д. Н., Никаноров А. М., Минина Л. И., Зубков Е. А.
Режим грунтовых вод, масштабы и причины техногенного подтопления населенных пунктов юга Ростовской области

Березкин М. Ю.
Проблемы природопользования Крыма и возобновляемая энергетика

Бересток А. А.
Вплив несприятливих антропогенних факторів на туристсько-рекреаційну діяльність Сумської області

Беспалова О. М., Назаренко В. В.
До питання про збереження об’єктів природної спадщини України

Блинова О. А.
Разработка экологической составляющей индикатора устойчивого развития прибрежных территорий Крыма

Бобилєва Т. Ю.
Картографування сучасних ландшафтів (на прикладі м. Херсона)

Воловик Л. М.
Особливості господарської діяльності і розселення населення сільських територій (на прикладі столичного регіону)

Воробьев Н. В.
Географическая оценка миграции населения Сибири в условиях вызовов XXI века

Galka J., Warcholik W.
The Scale and Direction of International Migration from Poland After Poland’s Accession to the European union and in the age of Economic Crisis

Головатий М. В.
Сучасний стан об’єктів природно-заповідного фонду в межах бальнеологічних куруртів Львівської області

Горецкая А. Г., Евсеев А. В.
Взаимосвязь лекционных курсов и полевой практики на Кольском и Крымском полуостровах при подготовке студентов-геоэкологов

Горун В. В.
Територіальна організація рекреаційних умов і ресурсів Одеської області

Грицевич В. С., Сеньків М. І.
Топологія і метрика автотранспортного простору як чинник транспортно- логістичної діяльності в західному регіоні України

Грищенко Н. В.
Оценка нагрузки на окружающую среду в Украине на региональном уровне методом экологического футпринта

Губарева Ю. А.
Экономико-географические аспекты формирования семейной структуры населения Европы в условиях демографического перехода

Гунченко О. О.
Захворюваність та смертність населення України: динаміка та регіональний аспект

Гуров С. А.
Территориальная структура рынка жилой недвижимости Крымского региона

Дзюбенко О. В.
Аналіз геоекологічного стану малих рік України (на прикладі ріки Альта міста Переяслав-Хмельницького)

Добинда І. П.
Характеристика сакральних пам’яток Волинської області та їхнє територіальне поширення

Епринцев С. А., Шекоян С. В.
Изучение параметров качества окружающей среды урбанизированных территорий в условиях повышенной антропогенной нагрузки

Закутинська І. І., Сливка Р. Р., Заячук М. Д.
Субурбанізаційна зона м. Івано-Франківськ та її приміська сільськогосподарська спеціалізація

Ziólkowska-Weiss K.
The Evaluation of Lesser Poland’s Appeal in the Eyes of Foreign Tourists

Іванов Є. А.
Формування постмайнінгових ландшафтних систем Передкарпатського Сірконосного басейну

Иванцова Е. А., Овсянкин Р. В.
Состояние древесных насаждений южной промзоны г. Волгограда

Іванюта І. В., Шпарага Т. І.
Організація музейної справи у Франції та її досвід для України

Ігнатенко Є. В.
Територіальна організація та сучасний стан портового господарства України

Ищенко Ю. Д.
Исследование географии патентования в Украине: общие тенденции

Караковский В. В., Орлов М. С., Штенгелов Р. С.
О геоэкологическом обосновании схем территориального планирования

Катеруша Е. В., Сафранов Т. А.
Интегрированная оценка составляющих природно-рекреационного потенциала Одесской области

Качан Н. В.
Пріоритетні екологічні проблеми Черкаської області

Кирилюк Л. М.
Перспективи створення туристичних кластерів на території Поділля

Кобечинская В. Г., Отурина И. П., Пышкин В. Б., Решетник Г. В.
Сравнительный анализ миграционных потоков химических элементов в системе растения – почва на Крымских яйлах

Кобилін П. О.
Секторальні та територіальні відмінності в розвитку соціальної інфраструктури Харківської області

Козлик О. М., Шпарага Т. І.
Туризм у королівстві Норвегія

Колотуха О. В., Колотуха І. О.
Оцінка ресурсного потенціалу Криму для цілей спортивного туризму

Коцюба А. І.
Спелестологічні ресурси міста Києва та їх використання у туризмі

Кравець Т. М.
Територіальна трансформація аграрної сфери Львівської області

Кудрик И. Д., Ошкадер А. В.
Экомониторинг качества подземных вод Керченского полуострова

Кузишин А. В.
Геопросторові риси електоральних результатів областей Подільського регіону

Кузнецов М. В., Кузнецов М. М.
Социально-географические векторы адаптации туристско-рекреационной сферы Украины в систему международного туризма

Кулініч М. Т.
Рекреаційний потенціал розвитку екотуризму в регіоні середнього Подніпров’я

Лобанов Г. В., Полякова А. В., Коханько М. В., Зверева А. Ю., Тришкин Б. В., Новикова М. А.
Динамика морфологической структуры пойменно-русловых комплексов на реках Верхнего Поднепровья в конце XX – начале XXI века и факторы её определяющие

Майстер А. А.
Кластерний підхід до дослідження сільськогосподарської освоєності території (на прикладі Волинської області)

Марущинець А. В.
Галузева та територіальна трансформація аграрної сфери України

Молодецкий А. Е., Евтушенко О. В.
Основные направления развития спортивного туризма в регионах Украины

Николаєв А. М.
Вплив полігонів твердих побутових відходів міста Чернівці на підземні і поверхневі води, ґрунти та донні відклади водотоків

Никонова А. Н.
Воздействие разработки Кумжинского газоконденсатного месторождения на компоненты экосистем дельты Печоры (Ненецкий автономный округ)

Новиков А. А., Новикова А. М.
Физико-географические и социально-экономические аспекты формирования функциональных зон г. Севастополя

Орлов М. С., Абрамова Е. А., Щерба В. А.
К оценке антропогенной нагрузки на воды речных бассейнов Подмосковья и Крыма

Орлова М. Л.
Функціональні складові інфраструктури туризму України

Осокина Н. П.
Cодержание хлорорганических пестицидов в водоносном горизонте Бучакско-Каневских отложений Украины

Павловська Т. С.
Структура земельних угідь в ландшафтно-екологічній організації території Волинської області

Павлюк С. М.
Використання мінеральних вод для лікувальної рекреації: сучасний стан та перспективи (на прикладі Івано-Франківської області)

Петлюкова Е. А.
Подходы к выделению буферных зон малых рек Предгорья главной гряды Крымских гор

Пилипенко Г. П., Тодорова С. П.
Оцінка природно-заповідного фонду території задністров’я для обгрунтування регіональної екологічної мережі

Подосян А. А.
Основные факторы развития и преобразования сельского расселения в горных странах (на примере РА)

Покляцький С. А.
Економічна складова умов життя населення великих міст України

Прокопов Г. А., Каракозова К. Г.
Подходы к созданию локальной экологической сети Бахчисарайского района АР Крым

Пышкин В. Б., Прыгунова И. Л., Кобечинская В. Г.
Биологическое разнообразие тенебрионид (Insecta: Tenebrionidae) в экосистемах физико-географических провинций и областей Крымского полуострова

Рубцова С. И.
Методические подходы и принципы интегрированного управления прибрежной зоной в Украине

Рыбкина И. Д.
Геоэкологические оценки качества жизни населения сибирских регионов

Семенюк Л. Л., Зарубіна А. В.
Розвиток фермерських господарств у Кіровоградській області: основні суспільно-географічні аспекти

Сидорчук И. Б.
Материальное обеспечение населения Украины

Сікач К. Ю.
Кримінальна безпека регіонів України

Скребец Г. Н., Быстрова Н. В.
Современные ландшафты побережья Юго-Восточного Крыма

Сочувка А.
Трамвайные системы Польши

Страчкова Н. В., Галух Г. А.
Круїзний туризм як перспективний напрямок розвитку АР Крим в умовах глобалізації

Танасійчук О. Ю.
Особливості історико-культурної складової рекреаційного комплексу Хмельниччини

Танасійчук О. Ю.
Особливості природної складової рекреаційного комплексу Хмельниччини

Терехов П. Д.
Новейшие изменения в географии прямого иностранного инвестирования Германии

Філоненко І. М.
Рекреаційне використання річки Десна в межах Чернігівської області України

Хаєцький Г. С.
Особливості процесів які визначають динаміку внутрішньоаквальних антропогенних ландшафтів водосховищ і ставків Поділля

Ходан Г. Д., Танасюк М. В.
Еколого-геохімічні особливості дорожніх ландшафтів прут-Дністерського межиріччя (в МЕЖАХ Чернівецької області)

Хомич Л. В.
Концептуальні положення щодо екологічного захисту Чорноморського басейну в контексті сучасного розвитку приморських регіонів України

Царик П. Л., Царик Л. П.
До оцінки сприятливості ландшафтних комплексів НПП “Подільські товтри” для цілей рекреації

Чіпко Т. М.
Експортний потенціал АПК УКраїни у вирішенні світової продовольчої кризи

Чонка І. І.
Хіміко-біологічні аспекти впливу сміттєзвалищ на стан екосистем транскордонного регіону берег

Шовкун Т. М.
Стан навколишнього середовища та його вплив на демографічні процеси і здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області)

Яковлев А. Н.
География локализации социокультурных конфликтов в Крыму (2013 г.)

Яценко А. Д.
Аналіз властивостей лісових насаджень Старо-Бердянського лісництва
у еколого-рекреаційному аспекті