Том 10. Выпуск 1. 2014 г.

 

Тексты номера одним файлом

 

Раздел 1. Теоретические аспекты геополитики и экогеодинамики

Вахрушев Б. А., Швец А. Б.
Географическое знание как ценность

Черванёв И. Г.
40-летний опыт билатерального содружества с коллегами Таврического университета

Денисик Г. І., Стефанков Л. І., Чиж О. П.
Розвиток комплексних досліджень природи України

Міхелі С. В.
Кримський ландшафтознавчий центр: історія, основні напрями досліджень, персоналії

Шушняк В. М.
Історія дослідження сучасної екзоморфодинаміки українських Карпат і місце у ній кримських географів

Warcholik W., Galka J.
A Geographer – a Tour Guide, a City Guide?

Дмитрук Ю. М., Стужук О. В.
Картографічне моделювання ґрунтового покриву та ерозійних процесів методом пластики рельєфу

Єргіна О. І., Михайлов В. А.
Методика математичного моделювання та картографування граничної потужності гумусового горизонту ґрунтів

Ковальчук І. П., Ковальчук А. І.
Геоінформаційне атласне картографування річково-басейнових систем

Ковальчук І. П., Рожко О. В.
Актуальні питання геоінформаційного картографування земельних ресурсів адміністративного району

Ковальчук І. П., Трофімова О. О.
Актуальні питання прогнозування сельових ризиків для потреб оптимізації управління сельовою небезпекою гірських регіонів

Коновалова Т. И.
Методология исследования и картографирования организации геосистем

Палієнко В. П., Спиця Р. О.
Проблеми дослідження геоморфологічних та геодинамічних небезпек та ризиків

Позаченюк Е. А., Меметова Р. Ш.
Теоретические основы ландшафтного планирования селитебных территорий

Позняк С. П.
Проблемність і фундаментальність ґрунтознавчої науки

Білоус Л. Ф.
Аналіз даних дистанційного зондування для інформаційної інвентаризації геосистем

Воловик В. М.
Регіональні етнокультурні ландшафти

Горбунов Р. В.
История развития представлений о диссимметрии ландшафтов

Гришко С. В.
Историко-географические этапы взаимодействия леса и степи

Денисик Б. Г.
Антропогенний та рекреаційний геоекотони

Добровольська С. Я., Круль В. П., Круль Г. Я.
Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону

Долинська О. О., Шоробура І. М.
Застосування сучасних педагогічних технологій під час уроків географії

Драган Н. А.
Геохимическая неоднородность почв в связи с характером увлажнения

Єремія Г. І.
Костянтин Гормузакі – видатний румуномовний вчений та дослідник

Кирильчук А. А.
Аналіз поглядів оцінки потенціалу ґрунтотворення

Ковальська К. В.
Д. Г. Віленський один з організаторів вітчизняного грунтозавства 20-50-х років ХХ століття

Лузовіцька Ю. А., Осадча Н. М.
Особливості дифузного надходження біогенних речовин у водні екосистеми

Михайленко Т. Ю.
Історико-географічне краєзнавство в Україні

Пенно М. В.
Развитие научных представлений о морских ландшафтах

Пилипенко Г. П., Цуркан О. І.
Типи агроландшафтних структур і особливості їх картографування

Писарев Д. Н.
Профессор дмитрий николаевич соболев и его роль в развитии геоморфологических знаний

Савицька О. В., Михайленко О. М.
Розробка електронного навчального видання на основі навчального посібника «Ландшафтознавство»

Семеряга О. П.
Аналітичний огляд методів дослідження белігеративний ландшафтів

Сирик В. Ф.
Сток воды. кадастр использования водных ресурсов

Смирнов В. О.
Вероятностное понимание роли геотопов в дифференциации ландшафтно-геофизических параметров

Соколов А. С.
Ландшафтное разнообразие: теоретические основы, подходы и методы изучения

Суханова Н. И., Ларин Н. В., Кирюшин А. В.
Влияние потока эндогенного водорода на химические свойства почв

Telecka M.
Terrestrial Late Heavy Bombardment (TLHB) – Evidences and Questions

Тиханович Є. Є., Біланюк В. І.
Вплив вітру на формування лавинної ситуації

Тригуб В. І.
Закономірності поширення фтору у навколишньому середовищі

Черлінка В. Р., Дмитрук Ю. М.
Проблеми створення, георектифікації та використання крупно масштабних цифрових моделей рельєфу

Чмишенко Д. І., Свідзінська Д. В.
Аналіз ландшафтного різноманіття: кількісний підхід

Шевчук С. М.
Лідери наукової школи українського науково-дослідного інституту географії та картографії (1927 – 1934 рр.)

Раздел 2. Прикладные вопросы геополитики и экогеодинамики (региональный аспект)

Абалаков А. Д., Лопаткин Д. А., Новикова Л. С.
Картографирование устойчивости ландшафтов водосборного басейна озера Байкал

Ализаде Э. К., Тарихазер С. А., Гамидова З. А.
Исследование оползневой опасности в пределах азербайджанской части Большого Кавказа с целью выявления экогеоморфологической обстановки

Ибрагимов Ш. Р., Шакаралиева Е. В.
Историческая реконструкция формирования ихтиофауны и паразитофауны рыб Каспийского моря и внутренних водоемов Азербайджана

Лобода Н. С., Божок Ю. В.
Шляхи визначення можливої гідрологічної посухи за метеорологічними даними в умовах змін клімату для річок Північно-Західного Причорномор’я

Ловелиус Н. В., Лежнева С. В.
Прирост ели в Вологодской области в эпохи 11-летнего цикла солнечной активности

Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г., Скороход В. М.
Шестовицький археологічний комплекс як об’єкт археотуризму Чернігівщини

Олиферов А. Н.
Селевые потоки в Крыму в XXI веке

Паньків З. П.
Сучасний стан землекористування в Карпатському регіоні України

Пасынков А. А., Пасынкова Л. А.
Устойчивость морских геосистем глубоководных зон Черного моря

Позаченюк Е. А., Табунщик В. А.
Построение ниш ландшафтов Крымского Присивашья (в пределах Джанкойского района АР Крым)

Полонский А. Б., Кибальчич И. А.
Совместное влияние основных режимов изменчивости в системе океан-атмосфера в Атлантико-Европейском секторе на температурные аномалии в Украине и Азово-Черноморском регионе в зимний период

Холопцев О. В., Больших О. В.
Прогноз мінливості розподілу ЗВО понад Україною з урахуванням передисторії варіацій поверхневих температур суттєвих районів Світового океану

Алаева Л. А., Девятова Т. А., Негробова Е. А., Яблонских Л. А.
Современное состояние и географическое распространение дерново-лесных почв Центрально-Черноземного региона России

Амеличев Г. Н., Климчук А. Б., Токарев С. В., Меметова Э. И.
Кадастр карстовых полостей Крыма: прошлое, настоящее, будущее

Баранник А. В.
Особливості формування морфогенетичних властивостей гірсько-лучно- буроземних ґрунтів Чорногірського масиву українських Карпат

Безлатня Л. О.
Специфічні ознаки культурних ландшафтів міжзонального геоекотону «Лісостеп-степ» Правобережної України

Берлинский Н. А.
Особенности формирования качества грунтов аквальных ландшафтов устьевой области Дуная

Біланчин Я. М., Буяновський А. О.
Оцінка стану ґрунтів і ґрунтового покриву острова Зміїний

Білецька С. В., Осадча Н. М.
Вплив фізико-географічних умов басейну р. Рось на надходження гумусових речовин у поверхневі води

Блага Н. Н.
Морфогенез грибовидных останцов на склонах гор Красная и Пугу-Кая (Крым)

Бобришев О. Ю., Кривобок О. А.
Технологія оперативного відновлення профілей температури і вологості по даним супутникових вимірювань

Бонішко О. С., Ухаль О. С.
Ерозія ґрунтів Свидовецько-Чорногірського природного району Полонинсько-Чорногірської області українських Карпат (в межах м. Рахова Закарпатської області)

Боровская Р. В.
Ледовые условия Азовского моря в зимний период 2012–2013 гг.

Буковский М. Е., Дудник С. Н., Колкова К. С., Суровикина И. В., Чернова М.А.
Динамика ледовых явлений на реках Донского бассейна в пределах территории Тамбовской области

Власова Н. В.
Таежно-мерзлотные геосистемы средней Сибири и некоторые их геохимические показатели (на примере Ербогаченской провинции)

Вовкунович О. О.
Негативні фізико-географічні процеси в природних територіальних комплексах Національного природного парку «Сколівські бескиди»

Война І. М.
Поєднання висотної та глибинної структури у формуванні ландшафтного різноманіття водних антропогенних ландшафтів Вінницької області

Гавриленко Г. Г., Здоровеннова Г. Э., Здоровеннов Р. Э., Пальшин Н. И., Тержевик А. Ю.
Термический и кислородный режимы мелководного озера на этапе летнего нагревания

Гавришок Б. Б., Потокій М. В.
Застосування картографічного моделювання в дослідженні антропогенної перетвореності ландшафтів у межах товтр на території Тернопільської області

Галік О. І., Будз О. П., Бебко З. З.
Коливання та зміни мінімального стоку у верхів’ї р. Горинь

Галицька Є. І., Данилевський В. О., Сніжко С. І.
Стан забруднення аерозолем атмосфери над києвом за дистанційними дослідженнями засобами Aeronet та вплив на нього лісових пожеж улітку 2010 р.

Гарбар В. В.
Чинники ґрунтотворення рендзин подільських товтр

Гарькуша Д. Н., Фёдоров Ю. А., Тамбиева Н. С.
Пространственно-временные закономерности распределения содержания метана в водохранилищах

Голубчиков Ю. Н.
Оздоровительные практики географии

Горбунов Р. В., Власова А. Н., Гапон С. В., Горбунова Т. Ю.
Ландшафтная структура территории бассейна ручья Курцы

Григор’єва Г. В., Круль В. П.
Формування поселенської мережі у Північній Бессарабії: часово-просторовий аспект

Григорійчук В. В.
Світовий досвід використання штучного поповнення запасів підземних вод

Гузієнко І. А., Осадча Н. М.
Оцінка основних джерел надходження важких металів в донні відклади водосховищ

Гулиева С. Ю., Кучинская И. Я., Керимова Э. Д.
Проблемы устойчивого развития горных геосистем Азербайджана в условиях интенсивного антропогенного освоения

Данова Т. Є., Мацук Ю. М.
Просторовий розподіл характеристик енергетичного спектру повторюваності гроз на Україні

Данова Т. Е., Петричиц С. А.
Динамика высот температурных уровней в тропосфере Причерноморского региона

Данова Т. Є., Прокоф’єв О. М.
Сучасні зміни вітровго режиму Антарктиди

Девятова Т. А., Яблонских Л. А., Алаева Л. А., Белик А. В., Румянцева И. В., Негробова Е. А.
Структура почвенного покрова орошаемых территорий Воронежской области

Дєдов О. В., Дєдов О. О.
Умови формування ґрунтів і рослинності Поділля у плейстоцені та голоцені

Дорошкевич С. П., Матвиишина Ж. Н.
Природные условия на территории Среднего Побужья в витачевское время (около 50 тыс. л. н.) на основании изучения ископаемых почв

Дронин Н. М., Тельнова Н. О., Калуцкова Н. Н.
Анализ многолетних трендов продуктивности агроландшафтов юга Восточной Европы по материалам дистанционного зондирования

Дубынина С. С.
Современное состояние растительного покрова геосистем Назаровской котловины Красноярского края

Жигалов К. Ю.
Использование гис для автоматизации систем управления и мониторинга процессов строительства

Загульська О. Б.
Природні чинники антропізаціїї ландшафтів у західній частині України

Зубенко М. Я., Саломатин В. Н.
Исследование оползнеопасного участка методом еиэмпз с использованием ГИС технологий

Іванок Д. В.
Тестування методики моделювання водно-якісної параметрично- інтегральної стійкості на прикладі басейнової геосистеми річки Десна

Калінчук І. В.
Підходи до картографування ландшафтів гірського Криму

Карагезов Т. Г., Асадова С. Ш., Мамедова М. Г., Мамедов Т. С.
Ускоренное размножение виноградной лозы как посадочного материала для архитектурного городского дизайна

Карлович И. А., Прокопец В. В.
Литология и палеогеографические условия формирования янтареносных отложений Самбийского полуострова и Украинского Полесья

Кармазиненко С. П.
Плейстоценові ґрунти Приазовської низовини

Карякина И. А., Сарайкина С. В.
Топонимические особенности финно-угорских регионов России и их использование в формировании туристского образа

Квасневська О. О.
Регіональна географічна ойконімія (на прикладі ойконімів Бершадського району Вінницької області)

Кирилюк О. В.
Ідентифікація та типологія поверхневих водних тіл суббасейну Гукова

Кирилюк С. М., Костюк У.
Морфологічні структури моря спокою видимої півкулі місяця

Киселева Г. А., Заклецкий А. А., Ширинская С. Э.
Макрозообентос в ассоциациях цистозиры прибрежной сублиторали и островов Скалы-Корабли в Опукском природном заповеднике

Коваленко Ю. В.
Неоген-антропогенний період у формуванні рeльєфу Українського Полісся

Козлова Н. Н., Наумкин Д. В.
Имена ученых в пространстве Кунгурской ледяной пещеры

Кононова Н. К.
Циркуляция атмосферы в Европейском секторе Северного полушария в XXI веке и колебания температуры в Крыму

Конюшкова М. В.
Цифровое картографирование почв солонцовых комплексов Северного Прикаспия

Коржик В. П.
Применение историко-географического подхода в изучении эволюции карста на территории Буковины

Косовець О. О., Доніч О. А.
Зміни клімату Криму у порівнянні зі змінами клімату в континентальній Україні

Кочарли С. А., Мамедова Э. М., Манафова А. М., Герайзаде А. П.
Водный баланс хлопково-люцернового севооборота в условиях Кура-Аразской низменности

Кривобок О. А., Кривошеїн О. О., Адаменко Т. І., Рубан Т. М.
Оцінка стану озимої пшениці після перезимівлі з використанням системи CGMS

Крыленко В. В., Крыленко М. В.
Исследование значимости и взаимосвязей природных факторов формирования гранулометрического состава отложений и рельефа аккумулятивных береговых форм Черного моря

Кудрянь Е. А.
Особенности районов подводных гор мирового океана

Кузнецов А. Г.
Горный массив Эски-Кермен как геологический памятник Крыма

Леонідова І. В.
Гумус та чорноземоутворення на острові Зміїний

Леушина Н. Р.
Климат Гремячинска

Лісовський А. С.
Фізичні властивості чорноземів типових Придністерського поділля

Лысенко В. И.
Современная «Карбонатная постройка» в пляжной зоне бухты Ласпи – продукт процессов взаимодействия литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы (южный берег Крыма)

Мамонтова Л. С., Крячок С. Д.
Безпілотна автоматизована система проміру глибин річок

Marszelewski W., Piasecki A.
Changes in Sewage Management in Poland in the years 1990-2012 and Their Consequences

Мацібора О. В.
Голоценовий педогенез ґрунтів заплав малих річок лісостепу Побужжя

Мельник С. В., Лобода Н. С.
Колебания стока рек бассейна верхнего и среднего Днестра (в пределах Украины)

Мороз Г. Б.
Рельєф як основний фактор контрастності ґрунтового покриву середньо- сухостепового педоекотону північно-Західного Причорномор’я

Мырза Е. Л., Овчарук В. А.
Анализ условий формирования паводков холодного периода на реках Крымских гор

Назарова Л. Е.
Климат республики карелия (Россия): температура воздуха, изменчивость и изменения

Наконечний Ю. І., Вихопень П. Я.
Морфологічні особливості органогенних ґрунтів заплави ріки Західний Буг

Нетробчук І. М.
Моніторинг стану осушених земель Маневицького району Волинської області

Никифоров А. Р.
Реликтовый эндемик флоры горного Крыма Silene Jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) как биогеографический феномен

Никифорова А. А., Никифоров А. Р.
Особенности рельефа осыпи Шаган-Кая в верхнем поясе юного макросклона главной гряды горного Крыма и реликтовый эндемик флоры горного Крыма Silene Jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae)

Овчарук В. А., Тодорова Е. И.
Статистические параметры максимальных расходов воды и слоїв паводочного стока для рек горного Крыма

Овчарук В. А., Траскова А. В.
Обґрунтування характеристик схилового припливу в період весняного водопілля на річках правобережжя Дністра

Олексієнко І. М., Затула В. І.
Оцінка впливу географічного положення на основні характеристики заморозку

Онойко Ю. Ю.
Морфогенетичні та галогеохімічні особливості приморських солончаків межиріччя Дніпро-Молочна

Паланичко О. В., Ющенко Ю. С.
Аналіз стану річкових природно-антропогенних систем Передкарпаття (в межах України) в результаті дії паводків

Панин А. Г.
Подходы к изучению экогеодинамики геосистем и ее составляющие на примере западного Крымского предгорья

Панкеева Т. В., Миронюк О. А., Панкеева А. Ю.
Исследования донных ландшафтов прибрежной зоны Тарханкутского полуострова (Крым, Черное море)

Передерій В. І.
Особливості мінерального складу голоценових ґрунтів території України

Песочина Л. С.
Ритмичность процессов педогенеза и увлажненности климата в степях приазовья во второй половине голоцена

Петренко О. А., Жугайло С. С., Авдеева Т. М., Аджиумеров С. Н.
Содержание нефтепродуктов в водной среде, донных отложениях и почве рекреационной зоны г. Керчи и о. Коса Тузла

Piasecki A., Marszelewski W.
Changing size and Structure of Water Consumption in Poland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Century

Пипия М. Г.
Число дней и продолжительность градобитий на территории Грузии

Рябоконь О. В.
Гідрологічні типи натурально-антропогенних ландшафтних комплексів Поділля

Самохин Г. В., Шарко Е. Ю.
Динамика формирования современных субаквальных водно-хемогенных отложений реки краснопещерной. результаты полевых экспериментов

Санин А. Ю.
Процесс эрозионного врезания рек как одно из проявлений функционирования береговых морфосистем

Семащук Р. Б.
Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла гора

Сивик Д. О., Бабич О. А.
Ерозійні процеси на Канівщині

Слизька К. П.
Підходи до вивчення високих температур повітря на території України в контексті сучасних змін клімату

Соцкова Л. М., Гаркуша Л. Я.
Развитие вторичных растительных группировок и синантропизация флоры Присивашья под влиянием орошения

Страшевська Л. В.
Етапи дослідження геологічної спадщини Поділля

Струцинська О. Є.
Особливості гранулометричного складу і гумусонакопичення в ґрунтах прибереж і берегів лиманів північно-західного Причорномор’я

Тимохина Е. И., Климчук А. Б.
Морфогенез гротов со сквозными отверстиями (внутренняя гряда горного Крыма)

Токарев С. В., Климчук А. Б.
Развитие горно-крымского подхода к оценке уязвимости подземных вод карстовых районов

Тортик М. Й.
Особливості засоленості грунтів рисових систем Одещини

Тригуб В. І., Попельницька Н. О.
Грунтово-географічні дослідження півдня України в другій половині ХІХ –першій половині ХХ століття

Холоденко В. С., Косяк Д. С.
Екологічна оцінка якості води річки стави Рівненської області

Цапок І. Л.
До питання про гідромеліоративні заходи у Багненській долині

Цуркан О. І.
Меліоративний стан чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи

Черенкова Е. А.
Засухи в Украине в ситуации влияния квазидвухлетней цикличности глобальных атмосферных процессов